Tiskovna konferenca: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Tiskovna konferenca: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

PROTI DISKRIMINACIJI, ZA ENAKOST PRED ZAKONOM!

V Sloveniji smo še vedno priča neustavnosti na področju enakosti pred zakonom in sistematični diskriminaciji, ki se dopušča z razlikovanjem med raznospolno in istospolno usmerjenimi osebami. Čeprav sta si raznospolni in istospolni skupnosti v bistvenem enaki, ju trenutna zakonodaja obravnava različno – diskriminatorno. Registriranim istospolnim partnerjem v primerjavi z raznospolnimi (poročenimi in neporočenimi) partnerji priznava le nekatere pravice in dolžnosti. Ker gre pri tem za neustavno razlikovanje na podlagi osebnih okoliščin (spola in spolne usmerjenosti), je danes poslanska skupina Združene levice vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Izhajamo iz preproste zahteve po nujni izenačitvi raznospolnih in istospolnih parov v njihovih pravnih, ekonomskih in socialnih pravicah. Predlagan Zakon o spremembah in dopolnitvah ZZZDR tako odpravlja tiste določbe, ki zakonsko in zunajzakonsko zvezo določajo kot skupnost dveh oseb nasprotnega spola. Predlog zakona istospolno skupnost namreč v vseh elementih, tudi v vseh iz nje izhajajočih pravnih, socialnih in ekonomskih pravic, izenačuje z zakonsko zvezo, ki je po novem določena kot življenjska skupnost dveh oseb (istega ali različnega spola).

Težava pravnega reda, ki istospolnim partnerjem odreka pravice do zdravstvenega zavarovanja po partnerju, odsotnosti z dela zaradi bolezni partnerja ali partnerke, pravico do nadomestila dohodka za nego družinskega člana, do sklenitve najemne pogodbe s preživelim zakoncem najemnika ali najemnice in podobno, se je doslej v Sloveniji nezadostno reševal z zasilnimi dopolnilnimi zakonskimi določbami in sodnimi postopki. Ti niso reševali dejanskega problema pravnega reda (razlikovanja v bistvenem enakih skupnosti na podlagi osebnih okoliščin) temveč so zgolj bolj ali manj uspešno blažile negativne posledice kršenja ustavnih pravic. Predlagane spremembe ZZZDR pa to področje z redefinicijo zakonske zveze urejajo na sistematičen, učinkovit in preprost način ter v polnosti udejanjajo ustavna načela enakosti pred zakonom ter pravne in socialne države.

S predlogom ne uvajamo ničesar radikalnega, temveč zgolj sledimo temeljnim načelom demokratične družbe, rezultatom več kot desetletnega civilnega dialoga in javne razprave, ugotovitvam ustavnega sodišča, določbam Evropskega sodišča o človekovih pravicah in se zavzemamo za enakost pred zakonom in enakopravno obravnavo vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

V Združeni levici vztrajamo, da človekove pravice ne smejo ostati mrtva črka na papirju, podvržena posamičnim interpretacijam političnih strank, z izključnim namenom nabiranja političnih točk. Zato pričakujemo, da ta nujna sprememba ne bo ponovno postala vprašanje ideološkega boja in bo s tehničnim popravkom zakona z veliko zamudo končno prinesla sistemsko rešitev neustavnega stanja, ki istospolnim parom na podlagi osebne okoliščine odreka socialno varnost in druge pravice. Še zlasti spričo obljub iz koalicijske pogodbe, ki govori o odpravi sistemske diskriminacije istospolno usmerjenih ljudi, se pri tem nadejamo tudi podpore koalicijskih strank.

Mednarodne pravne prakse in zakonodajni trendi v Evropi in po svetu že pospešeno izenačujejo vse pravice in obveznosti za istospolne in raznospolne pare. Menimo, da je skrajni čas, da tudi Slovenija kot sodobna demokratična družba sprejme tako spremembo in naredi konec nazadnjaškemu oblikovanju pravnega reda na podlagi tradicije ter neustavnemu razlikovanju ljudi na podlagi osebnih okoliščin.

Socialisti tako v prizadevanju za demokratizacijo vseh sfer družbenega življenja poudarjamo, da sedaj ni čas za nove razprave, temveč za dejanske spremembe, ki jih prinaša predlagani zakon. Spremembe s katerimi nihče ničesar ne izgublja, mnogi pa pridobijo veliko.

Ljubljana, 15.12.2014